Algemene voorwaarden

– Oogst Agency


1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Oogst Agency (hierna ‘Oogst’), gevestigd te Gent, Vorkstraat 73 met ondernemingsnummer 0477.544.901 en op elke overeenkomst tussen Oogst en de klant (hierna de ‘Klant’).

1.2 De toepassing van eventuele eigen voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.3 Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de offerte. Aanvaarding van de offerte betekent ook aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden. In geval van conflict tussen de bepalingen van de offerte en de bepalingen van de algemene voorwaarden hebben de bepalingen uit de offerte voorrang.

2a. Totstandkoming van de overeenkomst

2a.1 Elke offerte van Oogst is persoonlijk, vrijblijvend en geldig gedurende 21 kalenderdagen. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Oogst een door de Klant schriftelijk order of de bevestiging ervan ontvangt en Oogst vervolgens schriftelijk of door uitvoering ervan het order aanvaardt.

2a.2 Eventuele aanvullingen of wijzigingen zijn pas geldig na schriftelijke bevestiging of uitvoering door Oogst.

2a.3 Behoudens schriftelijk akkoord is Oogst niet gebonden door wijzigingen aangebracht door de Klant aan de offerte.

2a.4 De Klant verzoekt de Klant om een proef, model, ontwerp, tekst, film, of elk voorbereidend werk te leveren zonder uitdrukkelijk voorbehoud. Hiermee verbindt de Klant zich om nadien de bestelling aan Oogst toe te vertrouwen en/of Oogst voor het geleverde werk te vergoeden.

2a.5 De opdrachtgever wordt verondersteld gematigd te zijn voor het geven van een opdracht. Oogst wijst alle aansprakelijkheid tegenover derden af.

2a.6 Oogst heeft het recht een order te weigeren zonder verantwoording. Ook heeft Oogst het recht fouten in de offerte recht te zetten of de offerte in te trekken vóór de aanvaarding ervan door de Klant. Oogst is bovendien niet gebonden door kennelijke vergissingen in de offerte.

2b. Opzegging van de overeenkomst

2b.1. In geval van een langdurige overeenkomst waarbij sprake is van een vast maandbedrag – zijnde een abonnementsformule, kan de overeenkomst door beide partijen worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand voorafgaand aan de beoogde datum van beëindiging. Deze opzegging dient schriftelijk te gebeuren.

2b.2. Oogst behoudt zich het recht voor om de prijzen voor langdurige overeenkomsten periodiek te indexeren. De indexering is gebaseerd op objectieve criteria zoals de consumentenprijsindex (CPI) of andere meetbare factoren die veranderingen in de kosten weerspiegelen. In geval van een prijsindexering zal Oogst de Klant hiervan schriftelijk in kennis stellen, met inachtneming van een redelijke kennisgevingstermijn, en de Klant heeft het recht om de overeenkomst binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving te beëindigen indien hij niet akkoord gaat met de geïndexeerde prijzen.

3. Prijs

3.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Oogst kan de prijs eenzijdig aanpassen ingevolge gewijzigde prijsfactoren die onvoorzienbaar waren op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst.

3.2 Alle prijzen zijn exclusief de aankoop van beschermd bronmateriaal zoals, maar niet beperkt tot fonts, stockbeelden, iconen, etc.

3.3 Indien een overeenkomst door toedoen van de Klant of externe factoren niet binnen een redelijke termijn afgerond kan worden, kan Oogst de op het moment van uitvoering geldende tarieven toepassen op de herstarte werkzaamheden, onverminderd enige andere bepaling in deze algemene voorwaarden.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Oogst niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Werken die op verzoek van de Klant worden uitgevoerd in aanvulling of in wijziging van de overeenkomst (meerwerk) worden in regie aangerekend volgens de gebruikelijke tarieven.

4. Grafische ontwerpen – drukwerk

4.1 Finale ontwerpen worden enkel in .eps, .jpg, .png of .pdf formaat afgeleverd, tenzij anders overeengekomen. Het bronbestand wordt niet overgemaakt aan de Klant, tenzij specifieke afspraken rond afkoop van intellectuele rechten zijn gemaakt.

4.2 Mock-ups of voorbeelden van ontwerpen die niet gefactureerd zijn, mogen niet gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van Oogst.

4.3 Drukproeven en -werken worden enkel na schriftelijke goedkeuring door de Klant in productie genomen. Eventuele fouten die niet zijn opgemerkt bij goedkeuring zijn de verantwoordelijkheid van de Klant.

4.4 De Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens. Oogst is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken die voortkomen uit onjuiste of onvolledige informatie.

5. Intellectuele eigendom

5.1 Oogst behoudt zich het recht voor om de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

5.2 Tenzij anders overeengekomen, behoudt Oogst het auteursrecht op alle door haar geleverde ontwerpen, grafisch werk, illustraties, software en andere producten van de geest.

5.3 De Klant verkrijgt slechts het recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de overeenkomst. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden deze rechten over te dragen of in sublicentie te geven aan derden zonder schriftelijke toestemming van Oogst.

5.4 Oogst behoudt het recht om de ontwerpen, grafisch werk, illustraties, software en andere producten van de geest te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

5.5 Bij inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Oogst is de Klant een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd tot 5.000 euro per inbreuk, onverminderd het recht van Oogst op vergoeding van de werkelijk geleden schade.

6. Facturatie via Creative Shelter

6.1. Bij het aangaan van een overeenkomst voor creatieve diensten, kan de afhandeling van auteursrechten en gerelateerde financiële transacties worden verzorgd door Creative Shelter, een derde partij die gespecialiseerd is in auteursrechtenbeheer. In dergelijke gevallen behouden wij het recht om facturatie van creatieve prestaties uit te besteden aan Creative Shelter.

6.2. Wij garanderen dat deze regeling geen invloed heeft op de tarieven of kosten die aan u worden berekend voor onze creatieve diensten. Het dient uitsluitend ter verbetering van de efficiëntie en transparantie van de afhandeling van auteursrechten.

7. Leveringstermijnen

7.1 Leveringstermijnen worden slechts als aanwijzing gegeven en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering geeft de Klant geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

7.2 De levering gebeurt op het adres opgegeven door de Klant bij de bestelling. De Klant dient de goederen onmiddellijk na ontvangst na te zien. Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, de verkoper toe te komen:

  • In geval van zichtbare gebreken, binnen de 48 uur na de levering;
  • In geval van verborgen gebreken, binnen de 8 dagen na de ontdekking van het gebrek of binnen de 8 dagen waarin dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren.

8. Betalingsmodaliteiten

8.1 Tenzij anders overeengekomen zijn facturen betaalbaar binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Betalingen dienen te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd, op de door Oogst Agency aangegeven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

8.2 Bij niet-tijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest van 1% per maand verschuldigd op het factuurbedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 150 euro. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft Oogst het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is aan de Klant.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door Oogst Agency geleverde zaken blijven eigendom van Oogst Agency totdat de Klant alle navolgende verplichtingen uit alle met Oogst Agency gesloten overeenkomsten is nagekomen.

10. Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van Oogst Agency is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedekte schade en bij gebreke van dekking van de schade door de verzekering, beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende levering. Oogst Agency is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Oogst Agency.

11. Overmacht

11.1 Oogst Agency is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Oogst Agency geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Oogst Agency niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

12. Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Oogst Agency of overeenkomsten gesloten met Oogst Agency worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het arrondissement waar Oogst Agency gevestigd is.

12.3 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door Oogst Agency worden gewijzigd. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Oogst Agency of per schriftelijke kennisgeving. Indien de Klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden.

13. Gegevens

13.1 Wat betreft de verwerking van de persoonsgegevens door Oogst Agency, verwijst Oogst Agency naar haar privacybeleid te vinden onderaan de homepagina van www.oogst.agency. 

13.2  Oogst Agency verwijst in haar portfolio op de website of andere commerciële documenten naar gerealiseerde projecten of projecten in ontwikkeling. Daarbij worden enkel algemeen gekende gegevens bekendgemaakt zoals de naam, logo, en aard van het project en een eventuele locatie verwijzing of link naar een website. Klanten die dat wensen kunnen zich niettemin verzetten tegen deze vermeldingen.

Top

Oogst is een creative branding agency.

Je kan ons vragen stellen over je digitale marketingstrategie, het belang van branding of wat een sterke merkidentiteit maakt.

WIJ ONTVANGEN JE GRAAG IN
Dokwerkers

ALGEMENE VRAGEN
hello@oogst.agency

VOLG ONS OP